ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RZETELNOŚĆ

Tartak Rybojady Lidia Kapała realizuje projekt pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 90/8 miejscowość Rybojady gmina Trzciel powiat Międzyrzecz woj. lubuskie” o wartości 317.421,18 zł, współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wkład Funduszy Europejskich wynosi 129.729,70 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW. Zdefiniowany cel główny oraz cele szczegółowe odpowiadają na problemy zdefiniowane w wyniku analizy problemów. Do celów szczegółowych, które są ściśle powiązane z celem głównym można zaliczyć m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20 Mg CO2/rok. Projekt przyczyni się także do upowszechnienia gospodarki niskoemisyjnej. Do celów długofalowych można zaliczyć: ograniczenie procesu zanieczyszczania środowiska naturalnego (powietrza atmosferycznego), zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, których głównym źródłem jest spalanie paliw opałowych, poprawa jakości życia oraz zdrowia mieszkańców gminy, poprawa konkurencyjności i atrakcyjności Gminy, a także poprawa spójności społecznej i terytorialnej województwa lubuskiego.

Produkcja energii z instalacji PV.
Emisja CO2 uniknięta w wyniku wytworzenia energii w instalacji PV
Zanieczyszczenie pyłem PM10
Zanieczyszczenie pyłem PM2.5